Zobe gieng i mängisch vill lieber is Bett,
wenn i wüsst, wi-n-i z`Nacht wieder ligge sett.
Ligg jo nid uf linggs, du wersch es sösch gseh,
gäge Morge tuet der s`Härz ganz sicher weh.

Chehrsch aber off rächts, chasch drümol läär schlücke,
tüend Gallestei der uf d`Läbere drücke.
Liisch uf e Rügge, muesch nid lang studiere,
g`spürsch ganz sicher i chorzer Ziit d`Niere.

Ond liisch uf e Buuch, de chasch besser gase,
derför plagt di nöchschtens d`Prostata und d`Blase.
Und hockisch im Näscht, hesch weniger warm,
und s`goht nid lang, drückt di ou no de Darm.

Drom han i mir dänkt, jetzt stohsch ane Wand,
so isch`s dir am wöhlschte, de schlofsch halt im Stand.
S`isch nüt gsi, i chann ech`s jo schoh verzelle,
es het mir fascht welle
d`Chrampfodere schwelle.

Drum bliibi lang uf, das isch doch no s`Bescht,
i muess denn weniger lang liide im Näscht.