S`Schwiizerländli esch nor chly;
aber schöner chönnt`s ned sy,
gang e d`Wält, so wiit du wett,
schöneri Ländli gets halt ned!

Seeblau ond spiegelglatt,
wie mer luegt, mer werd ned satt.
Scheffli fahre hin ond här,
wie wenn`s all Tag Sondig wär!

So hämmer e de Schuel öisi Heimat besonge,
das hett denn doch no rächt guet klonge!
De 1. Ouguscht esch nöcher cho,
ond langsam stemmt ou öise Chor.

So mänge 1. Ouguscht hämer alli scho erläbt ond chönne fiire,
er esch em Hochsommer, niemer muess früüre!
Denn send mer Buurelüüt am Ämde ond Ärne gsy,
ond gwöhndlech esch ou no öppe es Gwetter am Hemu gsy!

Mer händ müesse hälfe bem Garbe bende,
Bändeli legge, die chliinscht vo de Chende,
doch d`Fröid of e Obe esch grösser gsy,
s`Bändeli legge esch denn doch verbii!

Ond Ähri uufläse muess ou niemer meh,
em Supermärt chasch s`Brot nome neh,
s`Brot esch nömme rationiert, es het vo allne Sorte gnue,
ond s`vörig chasch eifach e Abfall-Chöbu tue!

Welang werd es öis no so guet goh?
Chöne mer is of e Wohlstand verloh?
Öberall esch Chrieg ond Not,
ond mer hocke ruehig e öisem Boot.

Jetz fiire mer aber de Schwiiz ehres grosse Gebortstags-Fescht,
of em Schuelhuusplatz stöhnd scho die erschte Gäscht.
D`Mueter zöndet öis s`Cherzli em Lampion a,
es het es grosses Schwiizerchrüüz dra!

De Vater steckt jedem echli Froue-Förzli e d`Hand,
ond guet uusgröschted göhnd mer a das Fescht metenand.
"Die wärde de ned azönd während de Red am Rednerpolt,
das esch en grosse Herr, wo do öpis verzellt!"
I ha dänkt, so gross cha de Herr ned sy,
öise Vater esch doch emmer de Gröscht em Dorf gsy!

Die Red het för öis Chend vel z`lang duured,
ond öisi Froue-Förzli send e de Hand echli zäme ghuured!
Nach Gsang ond de Musig send Torner dra cho,
die händ e Pyramide vortreit,
ond sech of d`Scholtere ond of d`Chöpf gstellt!
Aber denn esch rasch de Höheponkt cho,
met bengalischer Belüchtig send si denn a d`Heiteri cho!

Jezt send di Uuffüehrige ändlech z`Änd,
ond öisi Froue-Förzli send em Elemänt.
Es chlöpft ond tätscht rengsom e d`Nacht,
ond denn esch di grossi Fiir verby-mer seit enand "guet Nacht"!

Denn het`s halt no keni Brotwörscht geh,
d`Manne send e Bäre es Bier go neh.
We hämer öis a dem Fescht no chönne fröie,
aber am 2. Ouguscht hämer weder müesse heue!

Was höt ablouft a dem grosse Tag, das macht is Sorge,
es Füürwärch, es chlöpft be gäge Morge!
En Rouchwolke öber jedem Dorf ond Dach,
was öise Omwältschotz zunichte macht!

Mer, die Alte chöne nömm vel säge,
mer bette Gott om rächt vel Räge,
wo öisi Loft weder sübere tuet,
aber am Bode esch das Geft jo au ned guet!

Send öisi Brotwörscht denn guet bache,
wärde ou mer es Feschtli mache!